Kartografija

Kartografija

Odjel kartografije bavi se izradom karata gotovo svih mjerila. Aerofotogrametrijsko kartiranje uz prikupljanje: toponima, izobata, podataka o trigonometrijskoj mreži, državnoj granici čini prvu fazu postupka izrade karte. Pored prikupljanja podataka u postupku izrade karata razlikuju se sljedeće faze: generalizacija, izradbu digitalnog modela reljefa, digitalna obrada podataka, desifraža, kontrolni pregled i tisak. Uopčavanje sadržaja karte prilagođeno je mjerilu i svrsi karte sa svim svojim pravilima i postupcima.

Kartografija je zastupljena u izradi Hrvatske osnovne karte 1:5000 analogne i digitalne. Do sada je izrađeno preko 1000 listova sto čini u novije vrijeme Zavod je usvojio izradu topografske karte 1:25000 u digitalnom obliku, te je izradeno 40 listova ove karte na području Hrvatske.